Sport- en beweegbeleid Breda

Sportbeleid

De nota Team Breda beschrijft onze ambities en doelen op het gebied van sport en bewegen voor 2017-2030. Enkele speerpunten: ruimte voor talentontwikkeling, een sportleerbedrijf, meer mogelijkheden voor bewegen in de openbare ruimte, stimuleren van sportevenementen en de zorg voor vitale verenigingen. In het Uitvoeringsprogramma  2017-2022 lees je welke acties we tot en met 2022 ondernemen om deze doelstellingen te bereiken.

 

Bestanden over het gemeentelijk accommodatiebeleid kun je vinden via onderstaande links:

Capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport Breda (2017)

Sportaccommodaties en financiën (2016)

Nota van Commentaar – nota Sportaccommodaties en Financiën (2016)

Nota Bewegingsruimte (2015)

Bredaas Sportakkoord

Als uitwerking van het Nationaal Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, heeft Breda in april 2019 een lokaal sportakkoord opgesteld.

 

Met de ondertekening van het Sportakkoord Breda, geeft een groot aantal sport- en maatschappelijke organisaties aan dat zij de Bredase ambities op het gebied van sport en bewegen onderschrijven en een integraal aanbod op het gebied van sport- en beweegstimulering nastreven.

 

In de bijlage Topideeën Bredaas Sportakkoord 2021  lees je welke thema’s in 2021 extra aandacht krijgen.

Sportakkoord Breda

Topideeën Bredaas sportakkoord 2021

Sportdeelname

Om inzicht te krijgen in de sportbeoefening en het beweeggedrag van Bredanaars, wordt sinds 2001 regelmatig onderzoek verricht volgens de Richtlijn sportdeelname onderzoek (RSO). Zo meten we ontwikkelingen in de sportdeelname.

Via onderstaande links vind je de meting van 2018 en de samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. Ook vind je hier de gegevens over sport en toegankelijkheid uit de Stadsenquête 2020.

 

Stadsenquête 2020 – Sport en Toegankelijkheid

Rapportage Sport en Bewegen 2018

Samenvatting sportparticipatie 2018

Subsidies

Bredase sportaanbieders en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen voor sportevenementen, voor schoolsporttoernooien en side-events van Bredase topsportevenementen. Ook wordt subsidie verstrekt voor talentontwikkeling en voor de uitvoering van het Sportleerbedrijf Breda. Via de Investeringsregeling ten behoeve van buitensportaccommodaties kunnen verenigingen subsidie aanvragen voor de aanleg of aanpassing van velden en kleedwasaccommodaties.

 

De subsidievoorwaarden vind je in hoofdstuk 8 van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017. Op de website  www.breda.nl vind je het aanvraagformulier en algemene informatie over de aanvraagprocedure en het subsidiebeleid.

Sportpenning

De sportpenning van de stad Breda is ingesteld in 1962 als onderscheiding voor Bredanaars die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in Breda. Privé-personen, sportverenigingen en andere organisaties kunnen kandidaten voor de sportpenning voordragen.

 

Het College van burgemeester en wethouders besluit over een toekenning. De sportpenning – een gouden draagspeld – wordt niet per definitie jaarlijks, op een vast moment of bij een bepaalde gelegenheid toegekend. Lees meer…